View Zlatko Dimitrov's profile on LinkedIn Follow Me on Pinterest Instagram

събота, 12 март 2016 г.

Онтологизирана маркетингова стратегия на фирмата

Онтологизирана маркетингова стратегия представлява изследване на базата на философско онтолигизиране на договорената с клиента реалност (процес, продукт, услуга, явление, случай, събитие, артефакт). 

Исторически, понятието онтология се появява в едно от разклоненията на философията, наричано метафизика, която изучава устройството на реалния свят. 

Терминът онтология  в съвременната философска литература се използва за означаване на определена система от категории, които са следствие от определена система от възгледи (определена гледна точка) за света. Използва се за специфициране на множество от понятия с цел пълното представяне на даден предмет.

Съвременната технология за управление, наречена бизнес-инженеринг, се базира на системния подход. Организацията се разглежда като отворена система и се описва  чрез построяване на базови информационни модели (организационно-функционална структура и бизнес процеси) във взаимодействие с модел на външната бизнес среда.

Резултатите на онтологичното изследване служат за основа на предлаганите разработки.

Набор от всички характеристики и свойства на изследваната реалност (продукт).

На клиента се предоставя списък с изброени всички характеристики и свойства, придружен с аргументация и демонстрация на изводите.

II. Установяване на наличното понятие (схващане, концепция, разбиране, определение, дефиниция) за същността на изследванания продукт.

На клиента се предоставя документ съдържащ свързаните с изследвания продукт:
 1. определения и дефиниции;
 2. вид и род;
 3. отличаващите особености: видово различие; собствен признак;
 4. съпътстващите признаци;
 5. историята и развитието на понятието за реалността.

III. Изясняване на отношенията и взаимодействията с други реалности, в които стъпва изследвания продукт.

Предоставя се на клиента - анализ на:
 1. йерархиите и подредбите, в които участва изследваното;
 2. видово-родовите отношения и връзки;
 3. съществените и несъществените отношения;
 4. условията и основанията за съществуването на изучавания продукт;

IV. Осмисляне на възможното творческо и иновационно развитие на изследвания продукт и свързаните с него дейност, производство, употреба, приложимост, създаване, сътворяване.


ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Обучение на персонала и търговците на философско-онтологическа основа

четвъртък, 10 март 2016 г.

Обучение на персонала и търговците на философско-онтологическа основа

Това е една нова разработка, на базата на филосовското понятие онтоидея, която насочва мисленето на търговеца/служителя в правилната посока. Онтоидеята е проектирана с основанието, че философията може да намира своя смисъл в жизнения свят на всеки човек, всяка група от хора, всяка човешка съвместност и всяка дейност.

Достигането на този смисъл може да стане чрез директно общуване между професионалните философи и специалистите в отделните области на човешкото знание и дейност.

Въз основа на резултатите на философско-онтологическото изследване и последващ анализ, екипът консултира процесите на творческо и критическо осмисляне на дейността в съответната на изследваната среда.

Приложимостта на тази експертност е в следните дейности:
 • генериране на нови идеи;
 • създаване на проекти и стратегии;
 • дефиниране на нови цели и осмисляне на наличните цели;
 • определяне и решения на проблеми;
 • взимане на решения;
 • спецификации на продукти и ресурси;
 • идентифициране на нуждите от научни експертизи;
 • възлагане на задания и проследяване на тяхното изпълнение.

Обучение във Високо-организирано мислене

 Цел на обучението е участниците в семинара да бъдат обучени така, че:

А) да знаят:
 1. за разликите между различните видове мисловни процедури и основаното върху тях поведение;
 2. за значението и ролята, които различните видове мислене играят в различните области на човешкото общество (история, интеркултурно взаимодействие, стопанство, образование, наука, отделната личност и т.н., включително и ежедневие);
 3. основните характеристики на мисленето.
Б) да могат:
 1. да различават видовите мислене в действията и поведението на другите (както за отделните личности, така и за различни видове организации);
 2. да различават видовете мислене в собствените си действия и поведение (собствени в смисъл на принадлежащи както на отделната личност, така и на изградена общност (организация);
 3. да извършват действия, участващи в организирането на поведение според зададен вид мислене, като по този начин проявяват творческо и критическо мислене.
В) да управляват и поддържат:
 1. по-ефективно резултатите от собствените ( на отделната личност или организация) действия и поведение, чрез анализ на типа мислене;
 2. по-ефективно резултатите от действията и поведението на другите (личности или организации), чрез анализ на типа мислене;
 3. съизмеримостта и адекватността на собственото си поведение при взаимодействието с другите (личности или организации);
 4. условията (в най-добрите случаи – създаването на условията) за възникване на общност и постигане на съвмостност според разликата между формално и неформално мислене;
 5. инициативи ( собствени или на другите) на равнището на различаване между формално и неформално.
Какво може да очакват участниците в обучението:
 1. да разполагат с редица знания и да получат богата информация по въпросите на мисленето;
 2. да придобият умението да ползват и прилагат процедури за мислене, основани на различните видове мислене;
 3. да развият множество компетенции по отношение собственото си участие при употребата на различните видове мислене;
 4. да са в състояние с повишена чувствителност и аналитичност да оценяват възможностите, които осмислянето предоставя за развитието и саморазвитието;
 5. да могат в по-пълна степен да се възползват от възможностите, които мисловните умения и компетентности предоставят за саморазвитието и самообучението;

 Обучение по проблематизиране и решаване на проблеми

Целите на обучението са да се тренират и развиват умения за:
 • различаване на директни и недиректни действия и операции;
 • установяване на невъзможност;
 • анализ на условията, даденото;
 • разбиране на търсеното;
 • създаване на възможности за даденото преобразуване, решаване;
 • представяне на формално-логически доказателства и на неформално-логически доказателства;

Обучение по проектно мислене

 Цели на обучението са да се развиват умения за:
 • целеполагане, осмисляне на цел;
 • проблематизиране; осмисляне на проблемност и невъзможност;
 • решаване; осмисляне на дейности-решения и възможности;
 • планиране на действия с оглед постигането на резултати;
и да се изграждат компетентности за:
 • предприемане на начинания, инициативност;
 • производство на замисъл, идея;
 • работа с неизвестното и непознатото;
 • организиране на общност, ангажиране на ключови фигури

Обучение по разбиране и тълкуване (приложна херменевтика)

Цели на обучението са да се тренират и развиват умения за:
 • формално-логически анализ;
 • описване и обясняване на реални действия, операции и дейности;
 • установяване недостатъчността на формалната логика в “живото общуване”;
 • различаване и използване на различни начини за разбиране;
 • разпознаване източниците на неразбирането;
 • усвояване на тълкувателни техники и процедури;
 • включване в ежедневната си работа на подходящата стратегия за разбиране или тълкуване;
 • обясняване на непознатото и неясното.